Friday , May 7 2021

Blog Layout

Regjistroni Përfituesin Përfundimtar të biznesit tuaj, evitoni gjobën

Identifikimi i Perfituesit Perfundimtar

Sipas kërkesave të Ligjit nr. 112/2020 dhe  VKM nr. 1088, datë 24.12.2020 te gjitha subjektet raportuese, duhet të regjistroni pronarin/ët tuaj përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP). Procedura e regjistrimit do të kryhet elektronikisht nga personi i autorizuar për këtë qëllim nëpërmjet platformës qeveritare e-albania, duke plotësuar formularët e aplikimit dhe bashkëlidhur dokumentet shoqëruese të …

lexo më shumë »