Tuesday , February 7 2023

Christmas 2020, London

Christmas in London

Aktivitetet e Dhomes Britanike te Tregtise ne Shqiperi synojne ti mundesojne bizneseve nje bashkepunim, shkembim informacioni dhe rritjen e tregtise midis tyre. Ne situaten aktuale mendojme se eshte e nevojshme qe bizneset te kene mundesine te takohen dhe ti rikthehen jetes normale sa me shpejt per te ulur stresin dhe rritur produktivitetin. Prandaj ju ftojme te merrni pjese ne aktivitetine  fundvitit ne Londer.

 

Programi perfshin:

23 Dhejtor 2020

Udhetimi nga Shqiperi ne Londer, Pritje koktel ne Institut of Directors, ne Pall Mall, London. Gjithashtu ka nje program alternative per te gjithe te interesuarit per programin VIP.

24 Dhjetor

‘London like never before’, vizite me open bus, vizite ne House of Parliament, vizite ne Madam Tousou  si edhe vizite ne Natational Museum.

25 Dhjetor

Dreka e Krishtlindjeve, festojme sebashku me antare te ndryshem, nga UK dhe Shqiperia, te Dhomes Britanike te Tretise.

26 Dhjetor

Box-in day, Vizite ne Westminster Abbey, si edhe vizite ne kemb pergjate lumit Thames deri tek Tower Bridge. Gjithashtu ka nje program alternative per te gjithe te interesuarit per programin VIP.

27 Dhejtor

Shopping Day, te gjithe te pranishmit shoqerohen ne Oxford Street, London

28 Dhjetor

Kthimi ne Shqiperi

QE TE KONFIRMONI PJESEMARRJEN PLOTEOSNI FORMULARIN E KETUSHEM.

Aktivitet I fundvitit

23 – 28 Dhjetor 2020  në Britanine e Madhe

Kushtet e Pergjithshme dhe Specifike per Regjistrimin e Pjesemarresve

 

Pjesmarresit te cilet deshirojne te marrin pjese ne Christmas in London qe do te mbahet ne 23-28 Dhjetor 2020  duhet te regjistrohen duke plotesuar formularin e ketushem ose on line dhe ta dergojne ne info@abcci.com. Lutemi te vini re se ‘Kushtet e Pergjithshme dhe Specifike per Regjistrimin e Pjesemarresve’ mund te ndryshohen pa qene nevoja qe tju njoftojme.

 

Emri i aplikuesit ( emri dhe mbiemeri)

 

…………………………………………………………………………………

Kompania apo institucioni qe perfqesoni ( apo ju ka perzgjedhur per ta perfaqesuar ne «name») emri

 

………………………………………………………………………………….

 

Web …………………………………………………………………………….

 

Tel  : …………………………………………………………………………….

Opsioni I Pjesemarrjes – sipas axhendes bashkangjitur:

 1. A) Opsioni me asistence pergatitje per kompanine dhe personin pjesmarres( per person):  760 GBP per joanetare te ABCCI dhe ( 460 GBP per antare te ABCCI)
 1. B) Pjesemarres VIP –  2800 GBP per person

 

Per detajet e perfitimeve sipas opsioneve me larte, I gjeni ketu te detajuara

 1. Te gjithe marresit e ketij sherbimi do te perfitojne nga: 1) Perkthim ne grup ( 20 persona max) gjate diteve te aktivitetit., 2) pergatitja nga ABCCI e nje axhende te pasur me vizita dhe takime specifike 3) asistence me plotesimin e formularit per lejen e hyrjes ne UK ( nga ABCCI Tirane).

4) 20 karta biznesi falas – te pergatitura nga ekipi i ABCCI, kur aplikuesi na pajis me logon e kompanise.

 1. Gjithcka me siper plus pika 5) perkthyes te dedikuar dhe asistence per takime te personalizuara.

 

 1. Regjistrimi

1.1 Te gjithe te dhenat qe ju vendosni ne formularin e regjistrimit ne emer te pjesmarresit merren te mireqena qe personi ka dhene aprovimin per dhenien e ketyre informacioneve.  1.2 Organizatoret dhe ABCCI rezervon te drejten qe tju refuzoje regjistrimin apo pjesmarrjen prandaj pjesmarresit jane te detyruar qe te respektojne rregullat dhe masat e sigurise pergjate aktivitetit.

 

 1. Pagesa

2.1 Kur regjistroheni via internet, pjesamrresve ju jepet mundesia te paguajn me kart krediti apo transfert banakre.

2.2 Obligimet e meposhteme jane te detyrueshme

2.2.1 Te behet pagese ne GBP, Euro ose LEK – kontrolloni me info@abcci.com per nr e sakt te llogarise.

2.2.1.1 Kur zgjidhni transferten bankare si opsion, pjesmarresi duhet te beje pagesen brenda dy jave max nga regjistrimi. Ne rast se pagesa nuk na vjen brenda dy javeve nga data e leshimit te fatures, prenotimi quhet i anulluar.

2.2.1.2 Nqs regjistrimi behet pas dates 30 Tetor pagesa duhet bere perpara dates 1 Dhjetor 2020

2.2.1.3 Pjesëmarresit jane pergjegjes per te paguar tarifen e transfertes bankare.

 

3 Anullimet, zevendesime dhe rimbursime

3.1 Cdo kerkese per anullim te regjistrimit duhet derguar me shkim tek sekretaria info@abcci.com

Anullimet e tarifes se regjistrimit:

Anullimet e bera perpara 1 Nentor 2020 (11:59 pm EST) tarifa e regjistrimit do te kehet vetem 75% ( pasi 25 % eshte tarife adminsitrimi). Kini parasysh qe tarifa e transfertes bankare nuk kthehet.  Pas 1 Nenetor 2020 nuk ka asnje kthim te tarifes. 3.2 Zevendesimi eshte pa pagese ekstra, por duhet te njoftohemi me shkrim nga pjesemarresi. Lutemi vini re se edhe ne kete rast u duhet te merrni parovimin tone. Zevendesimi aprovohet vetem per pjesmarrjen ne aktivitet dhe jo per asistencen apo mbeshtetjen e dhene per te mundesuar udhetimin dhe akomodimin.  3.3 Ndryshimet do te hyjne ne fuqi vetem ne momentin kur organizatoret i konfirmojne me shkrim.

 

4 Leter Mbeshtetese per Vize

4.1 Ne rastet kur keni nevoje per Leter Mbeshtetese per Vize, duhet ta indikoni ne kutine e duhur. 4.2 Duke e perzgjedhur kete opsion nuk ju garanton te drejten per tu pajisur me Leter Mbeshtetese per Vise. Letra Mbeshtetese do tju aprovohet pasi i gjithe aplikimi juaj te jete dorezuar duke plotesuar edhe pagesat bere perkatesisht. 4.3 ABCCI rezervon te drejten per tju refuzuar letren mbeshtetese per vize kur pjesmarresit jane pergjegjes per fshehje informacioni apo deformim te tij, mashtrim apo pa saktesi te deklaruara gje e cila ka mundesuar qe ne tju pajisim me Leter Mbeshtetese per Vize hyrje ne UK. 4.4 ABCCI nuk ju garanton ne asnje menyre qe Letra jone Mbeshtetese per Vise ne UK do tju mundesoje ju hyrjen ne UK. 4.5 Pjesemarresit te cileve ju nevojitet mbeshtetje per te plotesuar aplikimin dueht te zgjedhin opsionin B) ne listen e opsioneve dhe bien dakort se ABCCI do tju dedikoje jo me shume se 6 ore pune per tju shpjeguar apo sqaruar ne Shqip se cfare jane dokumentat qe duhet te paraqisni. Pjesemarresit jane te qarte se sapo kjo kohe te jete konsumuar ata mund te ngarkohen me tarife ekstra gje e cila do tju behet e ditur ne momentin e plotesimit te limit kohor. Zyra funksionon E henen deri ne te Premten 9.00 me 17.00 dhe cdo pune e kryer per ta (si pasoje e pamundesise se aplikuesit) jashte ketyre orareve konsiderohet me pagese ( apo si kohe) e dyfisht sipas ligjit ne fuqi. 4.6 Pjesemarresi/ja  eshte dakort te kerkoje keshillim professional ne rastet kur ka ceshtje gjygjesore te filluara apo ne process me qeverite e UK, Shqiperise apo cdo qeveri tjeter perfshire ketu edhe ceshtej emigracioni. ABCCI mund tju sygjeroje nje profesionist te tille dhe sigurisht qe pjesmarresi/ja duhet te paguaj kostot shtese. 4.7 Pjesmarresit duhet te cdemtojne ABCCI per cdo humbje apo demtim te shkaktuar ne lidhje me procedure e Visa-ve. ABCCI nuk kane pergjegjes per rastin kur aplikuesi nuk ju jepet e drejta e hyrjes ne UK, pasi ne kemi vendosur tarife pjesmarrje, sherbimi dhe jo tarife suksesi.

 

5 Privacia dhe mbrojtja e te dhenave

5.1 Te gjithe te dhenat personale mbrohen nga detyrimet e rrjedhura nga Akti mbi Mbrojtjen e te Dhenave 2018.

5.2 Te dhenat e deklaruara ne formular do te perdoren vetem per aktivitetet te te njejtes natyre duke perfshire:

Komunikimin direkt per aktivitetin apo aktivetet ne lidhje me te. Pergatitjen e ftesave zyrtare dhe dokumentave ( psh letra mbeshtetese per vizen). Te dhenat e deklaruara mund te ndahen me partnere te tjere, kolege apo pale te treta qe mund tju ftojne ne lihdje me biznesin tuaj ne aktivitetin apo aktivitete te tjera. Pjesmarresit mund te njoftojne organizatoret ne cdo kohe kur ata duan qe te dhenat e tyre te mos kalohen tek te tjeret duke na kontaktuar ne info@abcci.com.  5.3 Identiteti apo dokumenti I identitetit mund te ruhen vetem per arsyen e mundesisimit te pjesmarresit ne aktivitet. 5.4 Gjate aktivitetin apo takimeve per rreth aktivitetin, pjesmarresit lejojne organizatoret te filmojne, fotografojne, perdorin dhe shperndajne ( royalty – free) imaxhet e tyre ne gjithe format e formateve ne gjithe mediat, duke perfshire dhe jo limituar ne ato fotografike, elektronike, riprodhim, video, file audio, apo te cdo form tjeter ne Web apo perdorues te aprovuar nga organizatoret. 5.5 Duke pranuar keto kushte pjesmarresit pranojne te kene emrin e tyre perfshire ne listen e pjesmarresve dhe ne databasen e ABCCI.

 

6 Ligjislacioni i aplikuar

Ligji i aplikuar per cdo mosmarrveshje apo shkelje te kesaj marveshje do te jete ai i Anglise dhe Wales.

 

 

Konfirmoje se kam lexuar dhe kuptuar kushtet e mesiperme dhe perzgjedhur opsionin ……………….. te sherbimve

 

 

 

…………………………………………                                              …………………………………………………

Firma e pjesemarresit                                                                       Data

 

Instruksione te metejshme

Pasi te keni plotesuar formularin e mesiperm, lutemi dergojeni tek zyrat e ABCCI ne Tirane apo me email ne inf2@abcci.com keto informacione:

 

 1. Formularin e mesiperm
 2. Leter nga drejtuesi I kompanise qe konfirmone se kompania do te marri pjese e perfaesuar nga aplikuesi, i/e cila ka poziten ………… ne kompani
 3. Ekstraktin e kompanise nga QKB
 4. Mandat pagesen e bere per opsionin e perzgjedhur te pjesemarrjes ne

Emri I llogarise: Albanian British Chamber of Commerce and Industry

Emri I Bankes: HSBC

Sort Code: 40-03-21

Nr I llogarise: 22167492

IBAN: GB53HBUK40032122167492

BRANCH IDENTIFIER CODE: HBUKGB4106P

 1. Kopje te dokumentit te identifikimit te aplikuesit

Per cdo informacion nga kontaktoni ne info@abcci.com ose 0694031007

Per cdo te interesuar per bank alternative, mund te gjeni ne bankat e meposhtme

 

 

Intesa San Paolo Bank

Account No. 1059731802 AL lek

IBAN: AL23208110080000001059731802

Account No. 1059731801 Euro

IBAN:AL50208110080000001059731801

 

Raiffeisen Bank

Account No: 2900031014 Al lek

IBAN: AL32202111780000002900031014

Account No: 8000031014 Euro

IBAN: AL45202111780000008000031014

Account No: 8005031014 GBP

IBAN: AL8620211178000008005031014

       Credins Bank  

      Account No: 159159 Al lek

IBAN: AL6521211016000000000158519

Account No: 158509 Euro

IBAN: AL7221211016000000000158509

Account No: 158510 GBP

IBAN: AL3821211016000000000158510

 

 

Lexo gjithashtu

70 Vite Mbreterim i Mbretereshes Elizabeth II

Sipas faqes zyrtare te Mbreterise se Bashkuar, Mbreteresha eshte e para monarke britanike e cila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.