Tuesday , February 7 2023

Panairi i Farmaceutikes 18 – 19 Tetor 2020

Aktivitet dedikuar industries se Farmaceutikes

Kushtet e Pergjithshme dhe Specifike per Regjistrimin e Pjesemarresve

 

Pjesmarresit te cilet deshirojne te marrin pjese ne Panairi i Farmaceutikes 2020, duhet te regjistrohen duke plotesuar formularin e ketushem ose on line dhe ta dergojne ne info@abcci.com. Lutemi te vini re se ‘Kushtet e Pergjithshme dhe Specifike per Regjistrimin e Pjesemarresve’ mund te ndryshohen pa qene nevoja qe tju njoftojme.

 

Emri I aplikuesit ( emri dhe mbiemeri)

 

…………………………………………………………………………………

 

Kompania apo institucioni qe perfqesoni ( apo ju ka perzgjedhur per ta perfaqesuar ne Panairi I Farmaceutikes 2020) emri

 

………………………………………………………………………………….

 

Web …………………………………………………………………………….

 

Tel  : …………………………………………………………………………….

 

Opsioni I Pjesemarrjes – sipas axhendes bashkangjitur:

 

  1. Paketa baze per person:        460 GBP per kompani antare te ABCCI –         960 GBP kompani jo antare
  2. Pjesemarres VIP –        2800 GBP per person

 

  1. Regjistrimi

 

1.1 te gjithe te dhenat qe ju vendosni ne formularin e regjistrimit ne emer te pjesmarresit merren te mireqena qe personi ka dhene aprovimin per dhenien e ketyre informacioneve.

1.2 Panairi i Farmaceutikes 2020 dhe ABCCI rezervon te drejten qe tju refuzoje regjistrimin apo pjesmarrjen prandaj pjesmarresit jane te detyruar qe te respektojne rregullat dhe masat e sigurise pergjate aktivitetit.

 

  1. Pagesa

 

2.1 Kur regjistroheni via internet, pjesamrresve ju jepet mundesia te paguajn me kart krediti apo transfert banakre.

2.2 Obligimet e meposhteme jane te detyrueshme

2.2.1 Te behet pagese ne GBP, Euro ose LEK – kontrolloni me info@abcci.com per nr e sakt te llogarise.

2.2.1.1 Kur zgjidhni transferten bankare si opsion, pjesmarresi duhet te beje pagesen brenda dy jave max nga regjistrimi. Ne rast se pagesa nuk na vjen brenda dy javeve nga data e leshimit te fatures, prenotimi quhet i anulluar.

2.2.1.2 Nqs regjistrimi behet pas dates 11 Gusht 2020, pagesa duhet bere perpara dates 10 Shtator 2020.

2.2.1.3 Pjesmarresit jane pergjegjes per te paguar tarifen e transfertes bankare.

 

3 Anullimet, zevendesime dhe rimbursime

 

3.1 Cdo kerkese per anullim te regjistrimit duhet derguar me shkim tek sekretaria info@abcci.com

 

Anullimet e tarifes se regjistrimit:

Anullimet e bera perpara 17 Gusht 2020 (11:59 pm EST) tarifa e regjistrimit do te kehet vetem 75% ( pasi 25 % eshte tarife adminsitrimi).

Kini parasysh qe tarifa e transfertes bankare nuk kthehet.

Pas 10 Gusht 2020 nuk ka asnje kthim te tarifes.

3.2 Zevendesimi eshte pa pagese ekstra, por duhet te njoftohemi me shkrim nga pjesemarresi. Lutemi vini re se edhe ne kete rast u duhet te merrni parovimin tone. Zevendesimi aprovohet vetem per pjesmarrjen ne aktivitet dhe jo per asistencen apo mbeshtetjen e dhene per te mundesuar udhetimin dhe akomodimin.

3.3 Ndryshimet do te hyjne ne fuqi vetem ne momentin kur organizatoret i konfirmojne me shkrim.

 

4 Leter Mbeshtetese per Vize

 

4.1 Ne rastet kur keni nevoje per Leter Mbeshtetese per Vize, duhet ta indikoni ne kutine e duhur.

4.2 Duke e perzgjedhur kete opsion nuk ju garanton te drejten per tu pajisur me Leter Mbeshtetese per Vize. Letra Mbeshtetese do tju aprovohet pasi i gjithe aplikimi juaj te jete dorezuar duke plotesuar edhe pagesat bere perkatesisht.

4.3 ABCCI rezervon te drejten per tju refuzuar letren mbeshtetese per vize kur pjesmarresit jane pergjegjes per fshehje informacioni apo deformim te tij, mashtrim apo pa saktesi te deklaruara gje e cila ka mundesuar qe ne tju pajisim me Leter Mbeshtetese per Vize hyrje ne UK.

4.4 ABCCI nuk ju garanton ne asnje menyre qe Letra jone Mbeshtetese per Vise ne UK do tju mundesoje ju hyrjen ne UK.

4.5 Pjesemarresit te cileve ju nevojitet mbeshtetje per te plotesuar aplikimin dueht te zgjedhin opsionin B) ne listen e opsioneve dhe bien dakort se ABCCI do tju dedikoje jo me shume se 6 ore pune per tju shpjeguar apo sqaruar ne Shqip se cfare jane dokumentat qe duhet te paraqisni. Pjesemarresit jane te qarte se sapo kjo kohe te jete konsumuar ata mund te ngarkohen me tarife ekstra gje e cila do tju behet e ditur ne momentin e plotesimit te limit kohor. Zyra funksionon E henen deri ne te Premten 9.00 me 17.00 dhe cdo pune e kryer per ta (si pasoje e pamundesise se aplikuesit) jashte ketyre orareve konsiderohet me pagese ( apo si kohe) e dyfisht sipas ligjit ne fuqi.

4.6 Pjesemarresi/ja  eshte dakort te kerkoje keshillim professional ne rastet kur ka ceshtje gjygjesore te filluara apo ne process me qeverite e UK, Shqiperise apo cdo qeveri tjeter perfshire ketu edhe ceshtej emigracioni. ABCCI mund tju sygjeroje nje profesionist te tille dhe sigurisht qe pjesmarresi/ja duhet te paguaj kostot shtese.

4.7 Pjesmarresit duhet te cdemtojne ABCCI per cdo humbje apo demtim te shkaktuar ne lidhje me procedure e Visa-ve. ABCCI nuk kane pergjegjes per rastin kur aplikuesi nuk ju jepet e drejta e hyrjes ne UK, pasi ne kemi vendosur tarife pjesmarrje, sherbimi dhe jo tarife suksesi.

 

5 Privacia dhe mbrojtja e te dhenave

 

5.1 Te gjithe te dhenat personale mbrohen nga detyrimet e rrjedhura nga Akti mbi Mbrojtjen e te Dhenave 2018.

5.2 Te dhenat e deklaruara ne formular do te perdoren vetem per aktivitetet te te njejtes natyre duke perfshire:

Komunikimin direkt per aktivitetin apo aktivetet ne lidhje me te

Pergatitjen e ftesave zyrtare dhe dokumentave ( psh letra mbeshtetese per vizen).

Te dhenat e deklaruara mund te ndahen me partnere te tjere, kolege apo pale te treta qe mund tju ftojne ne lihdje me biznesin tuaj ne aktivitetin apo aktivitete te tjera. Pjesmarresit mund te njoftojne organizatoret ne cdo kohe kur ata duan qe te dhenat e tyre te mos kalohen tek te tjeret duke na kontaktuar ne info@abcci.com

5.3 Identiteti apo dokumenti I identitetit mund te ruhen vetem per arsyen e mundesisimit te pjesmarresit ne aktivitet.

5.4 Gjate aktivitetin apo takimeve per rreth aktivitetin, pjesmarresit lejojne organizatoret te filmojne, fotografojne, perdorin dhe shperndajne ( royalty – free) imaxhet e tyre ne gjithe format e formateve ne gjithe mediat, duke perfshire dhe jo limituar ne ato fotografike, elektronike, riprodhim, video, file audio, apo te cdo form tjeter ne Web apo perdorues te aprovuar nga organizatoret.

5.5 Duke pranuar keto kushte pjesmarresit pranojne te kene emrin e tyre perfshire ne listen e pjesmarresve dhe ne databasen e ABCCI.

 

6 Ligjislacioni i aplikuar

 

Ligji i aplikuar per cdo mosmarrveshje apo shkelje te kesaj marveshje do te jete ai i Anglise dhe Wales.

 

7 Perfitimet sipas opsioneve perkatese

 

  1. Te gjithe marresit e ketij sherbimi do te perfitojne nga: 1) Perkthim ne grup ( 20 persona max) gjate diteve te aktivitetit., 2) pergatitja nga ABCCI e nje permbledhje te potencialeve qe kompania e tyre ofron per investitor apo bashkepuntor, 3) 20 karta biznesi falas – te pergatitura nga ekipi I ABCCI, kur aplikuesi na pajis me logon e kompanise. 4) Organizimi i dy takimeve jashte aktivitetit me kompani me interesa per kompanine tuaj ( kerkesa nga ju duhet te behet min 8 jave perpara aktivitetit) 5) asistence me plotesimin e formularit per lejen e hyrjes ne UK.
  2. Gjithcka me siper plus 6) perkthyes te dedikuar dhe asistence per 7)takime te personalizuara.

 

Konfirmoje se kam lexuar dhe kuptuar kushtet e mesiperme dhe perzgjedhur opsionin ……………….. ( A ose B) te sherbimeve

 

 

 

…………………………………………                                                …………………………………………………

Firma e pjesemarresit                                                                          Data